۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شرح در تصویر

رفته بودیم گردش اطراف اهر - بالاتر از جاده قیز فخری  . به تور دوربینم افتاد . به گمانم ! سال  هشتاد و شیش - هفت بود