۱۳۹۵/۱۰/۰۱

شرح در تصویر

رفته بودیم گردش اطراف اهر - بالاتر از جاده قیز فخری  . به تور دوربینم افتاد . به گمانم ! سال  هشتاد و شیش - هفت بود


۱۳۹۵/۰۹/۲۷

خوجا قارپیزی

هندوانه دیمی اطراف شهرستان خاجه


۱۳۹۵/۰۹/۱۶

گل خودرو

اردی بهشت ماه سال هشتادوهفت حیاط خودمان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------