۱۳۹۵/۰۹/۲۷

خوجا قارپیزی

هندوانه دیمی اطراف شهرستان خاجه